Privatumo pranešimas

Lietuvos, JAV ir Izraelio UAB „VAISINGUMO KLINIKA“ (toliau – Klinika) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), todėl Klinika įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Šis privatumo pranešimas apibrėžia Klinikos įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą, paaiškina, kaip Klinika renka, naudoja ir saugo (tvarko) asmens duomenis bei informuoja duomenų subjektus apie tai, kaip jų asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turi kiekvienas duomenų subjektas.

Sąvokos

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 3. Duomenų valdytojas – Klinika, kuri tvarkydama pacientų, kitų fizinių asmenų ir Darbuotojų duomenis nustato tų duomenų naudojimo būdus ir priemones.
 4. Duomenų subjektas – Darbuotojai, pacientai ir kiti fiziniai asmenys, kurių duomenis tvarko Klinika.
 5. Duomenų tvarkytojas – subjektai, kurie tvarko Klinikos valdomus Asmens duomenis pagal Klinikos nurodymus ir vadovaujantis sudarytomis paslaugų teikimo sutartimis.
 6. Duomenų teikimas – Asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
 7. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).
 8. Kitos vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Kaip Klinika renka duomenis?

 1. Klinika renka duomenis, kuriuos pateikia pacientai, kurie generuojami, kai pacientai naudojasi paslaugomis, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.
 2. Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų Klinikai, tad, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad Klinika negalės Jums suteikti paslaugų.

Kokius pacientų asmens duomenis renka Klinika?

Klinika renka tokius pacientų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, šeimyninė padėtis, lytis, adresas, elektroninio pašto adresas, mobilaus telefono numeris, telefono numeris, valstybinio socialinio draudimo numeris ir asmens vidinis informacinės sistemos identifikatorius, gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) išvados; naujai suformuoti ir jau anksčiau išduoti, bet galiojantys (neuždaryti) nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai; nedarbingumo priežastis, gydymo tipas, diagnozės kodas, nedarbingumo laikotarpis (pradžia ir pabaiga), gimdymo data, profesinė liga (pradžios data, ligos patvirtinimo akto numeris), nelaimingas atsitikimas (data, aprašymas), gydymas stacionare (pradžios data, pabaigos data), reabilitacija (pradžios data, pabaigos data); GKK išvada (data, išvada, GKK pirmininkas (vardas, pavardė, gydytojo spaudo numeris)), neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT) sprendimas; paciento šeimos nariai/atstovai  (sutuoktinis, tėvas/įtėvis, motina/įmotė, vaikas/įvaikis, globėjas, rūpintojas), kai veikiama įgaliojimo pagrindu – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšis, serija, numeris bei pateikto įgaliojimo dokumento numeris, išdavimo data, galiojimo pradžia bei pabaiga; šeimos nario/atstovo vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu tokio nėra – gimimo data), darbovietė (juridinio asmens kodas, pavadinimas, darbo laikotarpis (pradžia ir pabaiga), išduoti nedarbingumo pažymėjimai (galiojantys ir neuždaryti), išduoti nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (galiojantys ir neuždaryti); suteiktos paslaugos, intervencijos, diagnozė (ligos kodas), ligos tipas (ūminė, nauja lėtinė, sena lėtinė); paslaugos kodas ir pavadinimas, traumos priežastis, paslaugos tipas, atlikęs specialistas (spaudo serija ir numeris, vardas, pavardė), gydymo rezultatas (baigtas, tęsiamas, siuntimas ir pan.). Taip pat visi kiti duomenys, kurie turi būti nurodomi Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, atsižvelgiant į teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą formą.

Kaip Klinika naudoja asmens duomenis?

 1. Klinika renka bei toliau tvarko pacientų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis Kliniką įpareigoja atitinkami teisės aktai bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Klinikos teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Kokiais tikslais Klinika tvarko pacientų asmens duomenis?

Asmens duomenys Klinikoje renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių pagrindu.

Klinika tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

Klinika užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis, kad jie būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai yra:

 1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas bei duomenų subjektų identifikavimas; sutarčių sudarymas ir vykdymas; paslaugų teikimo užtikrinimas.
 2. Vidaus administravimo tikslai.
 3. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu arba kai tvarkyti duomenis Kliniką įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes taip pat tvarkome asmens duomenis, siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

 1. Jūsų asmens duomenims tvarkyti Klinika įgyvendina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Mes galime pateikti Jūsų duomenis:

 1. Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
 2. Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.
 3. Asmens duomenų teikimas valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kai šios institucijos ir įstaigos pagal konkretų paklausimą gauna Asmens duomenis įstatymų nustatytoms kontrolės funkcijoms atlikti, nelaikytinas duomenų teikimu duomenų gavėjams.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

 1. Paciento asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.
 2. Pacientų duomenis Klinika saugo sutinkamai su teisės aktų reikalavimais (Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 patvirtinta Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarka).

Kokios yra Jūsų teisės?

Duomenų subjektai turi teisę:

 1. Žinoti (būti informuoti) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
 2. Pateikę Klinikai asmens tapatybės dokumentą arba elektroninio ryšio priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymu, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 3 metus, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jų Asmens duomenys, kopiją (medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas įstatymo nustatyta tvarka, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei);
 3. Reikalauti ištaisyti, ištrinti savo Asmens duomenis arba apriboti Duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;
 4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys;
 5. Reikalauti perkelti duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Duomenų subjektui patogia forma (tuos duomenis, kuriuos Klinikai pateikė pats Duomenų subjektas);
 6. Pateikti skundą priežiūros institucijai;
 7. Atšaukti duotą sutikimą (jei Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

Kilus klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo Lietuvos, JAV ir Izraelio UAB „Vaisingumo klinika“, prašome susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu – el. paštu: dap@vaisingumas.lt , tel. nr.  +370 698 11214  arba  registruotu paštu,  laišką siunčiant adresu: Olimpiečių g. 1-1, Vilnius.

Nepavykus išspręsti klausimo su Klinika, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kaip sužinoti apie šio pranešimo pakeitimus?

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją.

Jei atliksime esminius šio pranešimo pakeitimus, mes apie tai iš anksto informuosime paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje.